The spiritual did not come first, but the natural, and after that the spiritual. Mananalangin ako at aawit sa pamamagitan ng aking espiritu kahit hindi ko ito naiintindihan, at mananalangin din ako at aawit sa paraang naiintindihan ng aking isipan. La Resurrección de los Muertos. At kung si Cristoʼy hindi muling nabuhay, walang kabuluhan ang aming pangangaral, at wala ring silbi ang inyong pananampalataya. Magpakatino kayo at talikuran nʼyo na ang kasalanan. 15. What you sow does not come to life unless it dies. 2 Pelo qual também sois salvos se o retiverdes tal como vo-lo tenho anunciado; se não é que crestes em vão. At sa pagtunog ng trumpetaʼy muling bubuhayin ang mga patay at bibigyan ng katawang hindi nabubulok. But someone will ask, “How are the dead raised? At tayong mga buhay pa ay bibigyan din ng bagong katawan. But thanks be to God! An New World Translation of the Holy Scriptures ipinublikar kan Mga Saksi ni Jehova. 1 Coríntios 15 1 Irmãos, quero lembrar-lhes o evangelho que lhes preguei, o qual vocês receberam e no qual estão firmes. If I fought wild beasts in Ephesus with no more than human hopes, what have I gained? Kung ang pag-asa natin kay Cristo ay hanggang sa buhay na ito lamang, tayo ang pinakakawawa sa lahat ng tao. Quotations designated (NIV) are from THE HOLY BIBLE: NEW INTERNATIONAL VERSION®. in a flash, in the twinkling of an eye, at the last trumpet. If there is no resurrection of the dead, then not even Christ has been raised. Matuto nang Higit Pa Tungkol sa Ang Salita ng Dios. Ang katawang inilibing ay panlupa, ngunit kapag itoʼy muling binuhay, itoʼy panlangit na. For if the dead are not raised, then Christ has not been raised either. May mga katawang panlupa at may mga katawang panlangit, at ang bawat isaʼy may kanya-kanyang kagandahan. 5 Ket, pina'kit ya kona ni Pedro, mi'sa konran labinrwa a napili' na. The sun has one kind of splendor, the moon another and the stars another; and star differs from star in splendor. May mga taong nagpapabautismo para sa mga namatay. sa isang iglap, sa isang kisap-mata, kasabay ng pagtunog ng huling trumpeta. Muitos dos problemas que os coríntios enfrentaram nós também enfrentamos; por isso, um estudo cuidadoso dessa carta pode ajudar-nos. Ngunit dahil sa awa ng Dios sa akin, naging apostol ako. 15:1-11. Ang katawang ito na nabubulok ay hindi maaaring makatanggap ng buhay na walang hanggan. 2 Por el cual también, si os aferráis a la palabra que os prediqué, sois salvos, si no creísteis en vano. 15:42-49. Proud member As was the earthly man, so are those who are of the earth; and as is the heavenly man, so also are those who are of heaven. 1 Corintios 15 es el decimoquinto capítulo de la Primera Epístola a los Corintios del apóstol Pablo.Los once primeros versos son el primer registro de las apariciones del Jesús resucitado en el Nuevo Testamento.. El resto del capítulo subraya la primacía de la … For the perishable must clothe itself with the imperishable, and the mortal with immortality. 1 Corinto 15 Ang Salita ng Dios (Tagalog Contemporary Bible) (ASND) Ang Muling Pagkabuhay ni Cristo. And if Christ has not been raised, our preaching is useless and so is your faith. Estudo Textual: 1 Coríntios 15:1-58 A Ressurreição. Used by permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) For since death came through a man, the resurrection of the dead comes also through a man. At kung ang lahat ay naipasakop na sa kapangyarihan ni Cristo, maging si Cristo ay magpapasakop sa Dios na siyang naglagay ng lahat ng bagay sa ilalim ng kanyang kapangyarihan, upang ang Dios ang siyang maghari sa lahat. Sapagkat itong katawan nating nabubulok at namamatay ay dapat mapalitan ng katawang hindi nabubulok at hindi namamatay. 1 Corinto 15:1-58—Basahon an Bibliya online o i-download nin libre. Mga kapatid, ito ang gusto kong sabihin: Ang ating katawan na binubuo ng laman at dugo ay hindi magkakaroon ng bahagi sa paghahari ng Dios. Ngayon, kung ipinangangaral namin sa inyo na si Cristoʼy muling nabuhay, bakit sinasabi ng ilan sa inyo na walang muling pagkabuhay? Scripture quoted by permission. But each in turn: Christ, the firstfruits; then, when he comes, those who belong to him. With what kind of body will they come?”. 1 Corinto 15:31 mga kapatid! Tay masapol abes ay kaanen Kristo nan esay boson di ipogaw ay tetey tapno adida matey. Unang Corinto. At kapag ang katawang ito na nabubulok at namamatay ay napalitan na ng katawang hindi nabubulok at hindi namamatay, matutupad na ang sinasabi sa Kasulatan na, “Nalupig na ang kamatayan; ganap na ang tagumpay!”. that he was buried, that he was raised on the third day according to the Scriptures. Ganyan din sa muling pagkabuhay ng mga patay. Ito ang aral na inyong tinanggap at hanggang ngayon ay pinaninindigan ninyo. 15:29-34. If the dead are not raised, “Let us eat and drink, for tomorrow we die.”, Do not be misled: “Bad company corrupts good character.”. 15 Mga kapatid, ipinaalam ko sa inyo ang ebanghelyo na ipinangaral ko sa inyo na inyo ring tinanggap at inyong pinaninindigan. 1 Coríntios 15: Irmãos, quero lembrá-los do evangelho que preguei a vocês, o qual vocês receberam e no qual estão firmes. Versículo da Bíblia Sagrada Online Salem Media Group. At kung paanong totoo na ipinagmamalaki ko kayo sa ating pakikipag-isa kay Cristo Jesus na ating Panginoon, totoo rin ang sinasabi kong ito. 3. Copyright © 2021, Bible Study Tools. A evidência da ressurreição de Cristo é esmagadora. But God gives it a body as he has determined, and to each kind of seed he gives its own body. Ngunit sa salitang “lahat ng bagay,” hindi nangangahulugan na kasama rito ang Dios na siyang nagpasakop ng lahat ng bagay sa ilalim ng kapangyarihan ni Cristo. 2 Sa pamamagitan nitoʼy maliligtas kayo kung panghahawakan ninyong mabuti ang ipinangaral ko, … 2 Por meio deste evangelho vocês são salvos, desde que se apeguem firmemente à palavra que lhes preguei; caso contrário, vocês têm crido em vão. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que, no Senhor, o trabalho de vocês não será inútil Ngunit makinig kayo dahil may sasabihin ako sa inyo na isang lihim: Hindi lahat sa atin ay mamamatay, ngunit tayong lahat ay bibigyan ng bagong katawan. Iba ang katawan ng tao, ng hayop, ng ibon at ng isda. 1 Coríntios 15:1-2 fé evangelização salvação Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi: que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado, e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Where, O death, is your sting?”. So it is written: “The first man Adam became a living being”. After that, he appeared to more than five hundred of the brothers and sisters at the same time, most of whom are still living, though some have fallen asleep. 1 Corintios 15 - Biblia Kadosh Israelita Mesiánica La resurrección de los muertos. At sa kahuli-hulihan ay nagpakita rin siya sa akin. 1 Si Pablo, na tinawag na maging apostol ni Jesucristo sa pamamagitan ng kalooban ng Dios, at si Sostenes na ating kapatid, . At bakit pa namin inilalagay ang aming mga sarili sa panganib oras-oras? 26 Ngem wada pay nan masapol ay maabak kayet et nan tetey. At ang bawat binhi ay may kanya-kanyang anyo kapag tumubo na. Magpakasipag kayo sa gawaing ibinigay sa inyo ng Panginoon, dahil alam ninyo na hindi masasayang ang mga paghihirap ninyo para sa kanya. Then he appeared to James, then to all the apostles. For as in Adam all die, so in Christ all will be made alive. 10 Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y la gracia que él me concedió no fue infructuosa. The body that is sown is perishable, it is raised imperishable; it is sown in dishonor, it is raised in glory; it is sown in weakness, it is raised in power; it is sown a natural body, it is raised a spiritual body. 1 Coríntios 15 1 Também vos notifico, irmãos, o evangelho que já vos tenho anunciado; o qual também recebestes, e no qual também permaneceis. 2 Sa pamamagitan din nito kayo ay ligtas, kapag nanghahawakan kayong matatag sa salitang ipinangaral ko sa inyo, maliban na lamang kung sumam­palataya kayo nang walang … At ang huling kaaway na kanyang lulupigin ay ang kamatayan. Kung totoong hindi na mabubuhay ang mga patay, mabuti pang, , “Kumain tayoʼt uminom, dahil baka bukas, mamamatay na tayo.”. I face death every day—yes, just as surely as I boast about you in Christ Jesus our Lord. Ngunit salamat sa Dios dahil binigyan niya tayo ng tagumpay sa mga bagay na ito sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesu-Cristo. Ang Bagong Sanlibutang Salin ng Banal na Kasulatan ay inilalathala ng mga Saksi ni Jehova. By this gospel you are saved, if you hold firmly to the word I preached to you. There are also heavenly bodies and there are earthly bodies; but the splendor of the heavenly bodies is one kind, and the splendor of the earthly bodies is another. Y llegamos a un capítulo que bien puede clasificarse como uno de los más importantes y cruciales de toda la Biblia. ay mula sa lupa, ngunit ang pangalawang tao. No, I worked harder than all of them—yet not I, but the grace of God that was with me. Araw-araw akong nasa bingit ng kamatayan, mga kapatid! For what I received I passed on to you as of first importance. Ang katawang inilibing ay mabubulok, ngunit kapag itoʼy muling binuhay, hindi na ito mabubulok kailanman. Article Images Copyright © 2021 Getty Images unless otherwise indicated. Then the end will come, when he hands over the kingdom to God the Father after he has destroyed all dominion, authority and power. Nagpakita rin siya kay Santiago, at pagkatapos sa lahat ng apostol. sa taong iyan na walang nalalaman: Ang inihahasik na binhi ay hindi mabubuhay hanggaʼt hindi ito namamatay. 1 Coríntios 15:55. Explique que al concluir su epístola a los santos de Corinto, Pablo trató una creencia falsa que habían enseñado algunos miembros de la Iglesia. Kung ganoon, ano ang dapat kong gawin? Then those also who have fallen asleep in Christ are lost. . At dahil din sa isang tao. Now if there is no resurrection, what will those do who are baptized for the dead? hindi lahat ng katawan ay pare-pareho. May kapangyarihan lamang ang kamatayan sa atin dahil sa kasalanan, at may kapangyarihan ang kasalanan sa atin dahil mayroong Kautusan. Ang Salita ng Dios (Tagalog Contemporary Bible), Copyright © 2009, 2011, 2014, 2015 by Biblica, Inc. ®. For the trumpet will sound, the dead will be raised imperishable, and we will be changed. Onde está, ó morte, a sua vitória? For he must reign until he has put all his enemies under his feet. Comencemos pues nuestra lectura leyendo los versículos 8 y 9 de este capítulo 15 de 1 Corintios: "Yo soy el más pequeño de los apóstoles, y no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a … Ito ang aral na inyong tinanggap at hanggang ngayon ay pinaninindigan ninyo. 4 Ket, nitabon ya, ket sa ikatlon awro, pinasubli' yan mabyay nin maitukoy sa nipaisurat nan Dios. Si Cristo, nati ya ta pigaw nin mapirduna a kukasalanan tamo nin maitukoy sa nipaisurat nan Dios. For he “has put everything under his feet.”. Ang Muling Pagkabuhay ni Cristo. 1 Corinto 15:1-58 Umuna Kadagiti Taga-Corinto 15 Ita, ipalagipko kadakayo, kakabsat, ti naimbag a damag nga impakaammok kadakayo, + nga inawatyo met, ken agtultuloy a sursurotenyo. ang lahat ng bagay ay ipinasakop ng Dios kay Cristo. Ang katawang panlupa ay katulad ng katawan ng tao na gawa sa lupa, at ang katawang panlangit ay katulad ng katawan ng nagmula sa langit. Sapagkat ibinigay ko sa inyo ang pinakamahalagang aral na ibinigay sa akin: Na si Cristoʼy namatay upang iligtas tayo sa ating mga kasalanan, ayon sa Kasulatan. At pagkatapos nito, darating ang katapusan. At nangangahulugan din na ang mga mananampalataya kay Cristo na namatay na ay hindi naligtas. 1 Corinto 15. 15 Karon pahinumdoman mo nako, mga igsoon, sa maayong balita nga gipahayag nako kaninyo,+ nga gidawat usab ninyo, ug nga niini kamo mibarog. La resurrección de los muertos. Kaya kung paanong ang katawan natin ngayon ay katulad ng kay Adan na nagmula sa lupa, darating ang araw na ang katawan natin ay magiging katulad ng kay Cristo na nagmula sa langit. Otherwise, you have believed in vain. But Christ has indeed been raised from the dead, the firstfruits of those who have fallen asleep. Sapagkat kung paanong tayong mga tao ay mamamatay dahil sa kaugnayan natin kay Adan, ganoon din naman, dahil sa ating kaugnayan kay Cristo, tayong lahat ay muling mabubuhay. PASAJE BÍBLICO 1 Corintios 15:01-11. Pagkatapos, nagpakita rin siya sa mahigit 500 na mga kapatid na nagkakatipon. More than that, we are then found to be false witnesses about God, for we have testified about God that he raised Christ from the dead. Therefore, my dear brothers and sisters, stand firm. At hindi nasayang ang biyayang ipinagkaloob niya sa akin, dahil higit akong nagpagal kung ihahambing sa ibang mga apostol, bagamaʼt itoʼy sa pamamagitan ng tulong ng Dios at hindi ng aking sarili lamang. * 1 Cor 15:20 1 Tes 4:15-17; 24 În urmă, va veni sfârşitul, când El va da Împărăţia * în mâinile lui Dumnezeu Tatăl, după ce va fi nimicit orice domnie, orice stăpânire şi orice putere. And just as we have borne the image of the earthly man, so shall we. Ang mahalagaʼy iisa ang aming ipinangangaral at iyon din ang inyong pinananaligan. , dumating ang kamatayan sa lahat ng tao. Sinasabi ko ito upang mahiya kayo sa inyong sarili, dahil may ilan sa inyo na mali ang pagkakakilala sa Dios. sa kasabihang iyan. 1 Mga kapatid, nais kong ipaalala sa inyo ang Magandang Balita na ipinangaral ko sa inyo. NIV®. (, California - Do Not Sell My Personal Information. Kaya nga, walang pagkakaiba kung sila o ako ang nangangaral. And as for us, why do we endanger ourselves every hour? 1 Corinto 14:15 Ang Salita ng Dios (ASND). If only for this life we have hope in Christ, we are of all people most to be pitied. Not all flesh is the same: People have one kind of flesh, animals have another, birds another and fish another. ... Algunas facciones en Corinto estaban orgullosos de su (1)herencia Greco-Romana o (2) Libertad sexual. 1 Corintios 15:1-8 Continuamos hoy nuestro estudio en esta Primera Epístola del apóstol San Pablo a los Corintios. 2 Sa iglesia ng Dios na nasa Corinto, sa makatuwid baga'y sa mga pinapagingbanal kay Cristo Jesus, na tinawag na mangagbanal, na kasama ng lahat ng mga nagsisitawag sa bawa't dako, sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo, na kanila at ating … , ano ang kabuluhan nito? 1 Corintios 15. Desde que o ensinamento de Paulo era o mesmo em todas as igrejas (4:17), ele endereçava a carta tanto à igreja de Deus em Corinto como àqueles que invocam o Senhor em todos os lugares (1:2). Para resumir 1 Corintios 15:30–34, explique que Pablo pidió a los santos de Corinto (algunos de ellos creían erróneamente que no habría resurrección) que pensaran por qué alguien que cree en Jesucristo sobrellevaría persecuciones y peligro de muerte si no hubiera resurrección. 1. Ako ang pinakahamak sa mga apostol at hindi nga ako karapat-dapat tawaging apostol dahil inusig ko ang iglesya ng Dios. Al estudiar 1 Corintios 15:1–29, invite a los alumnos a buscar principios que puedan ayudarlos cuando fallezca alguien a quien conozcan. Sa halip, ito ang inyong paniwalaan: “Ang masasamang kasamaʼy nakakasira ng mabuting ugali.”. Lulupigin niya ang lahat ng kaharian, pamahalaan at kapangyarihan, at ibibigay ang paghahari sa Dios Ama. The first man was of the dust of the earth; the second man is of heaven. 27 Getken tako di tay naibaga isnan kalin Apo Dios en, “Awnitna ited nan am-in ken Kristo tapno maid nangatngato mo siya.” Ngem adi maitapi si Apo Dios isnan am-in ay men-apowan Kristo tay siya nan mang-ikkan is dadi. Whether, then, it is I or they, this is what we preach, and this is what you believed. RECURSOS PARA PREDICAR Por Richard Niell Donovan Traducción por Ángeles Aller. Sapagkat kung mayroong katawang panlupa ay mayroon din namang katawang panlangit. We'll send you an email with steps on how to reset your password. Ang katulad koʼy isang sanggol na ipinanganak nang wala sa panahon, dahil biglaan ang aking pagkakilala sa kanya. 1 Mga Taga-Corinto 15:58 - Kaya nga, mga kapatid kong minamahal, kayo'y magsitatag, huwag makilos, na laging sumasagana sa gawa ng Panginoon, yamang nalalaman ninyo na hindi walang kabuluhan ang inyong gawa sa Panginoon. 1. All rights reserved worldwide. Sa pamamagitan nitoʼy maliligtas kayo kung panghahawakan ninyong mabuti ang ipinangaral ko, maliban na lamang kung hindi talaga tunay ang inyong pananampalataya. EXÉGESIS: EL CONTEXTO: Corintio era una ciudad rica e importante en el istmo (franja estrecha de tierra) que separa el norte del sur de Grecia. “Nasaan, O kamatayan, ang iyong tagumpay? 2 Pinaagi niini kamo usab ginaluwas kon mangupot mo pag-ayo sa maayong balita nga gipahayag nako kaninyo, gawas kon nahimo mong magtutuo sa wala lamay katuyoan. Come back to your senses as you ought, and stop sinning; for there are some who are ignorant of God—I say this to your shame. 3 Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí: Que Cristo murió por nuestros … 1 Mga Taga-Corinto 11:15 - Datapuwa't kung ang babae ang may mahabang buhok, ay isang kapurihan niya; sapagka't ang buhok sa kaniya'y ibinigay na pangtakip. 1 Corintios 15 La Biblia Textual La resurrección 1 También os recuerdo hermanos el evangelio que os prediqué, el cual también recibisteis, en el cual también estáis firmes. But by the grace of God I am what I am, and his grace to me was not without effect. 1 Corintios 15:10 Nueva Versión Internacional (NVI). Al contrario, he trabajado con más tesón que todos ellos, aunque no yo, sino la gracia de Dios que está conmigo. Sapagkat si Cristoʼy dapat maghari hanggang sa lubusan niyang malupig ang lahat ng kanyang mga kaaway. 1 Corinto 15:19 Kung ang…buhay na ito: o kaya'y Kung ang mayroon tayo sa buhay na ito ay pag-asa lamang kay Cristo. 6 Kaaram, pina'kit ya et konran nididinep nin masurok a limanyasot a tumutumbok kona a ka'bawan konra ket mabyay et … The sting of death is sin, and the power of sin is the law. Ahora, hermanos, debo recordarles de las Buenas Noticias que proclamé a ustedes, y que recibieron, y por las cuales han tomado su decisión, 2. y por lo que están siendo salvos, con tal que permanezcan sujetos fuertemente al mensaje que se les ha proclamado. and last of all he appeared to me also, as to one abnormally born. Please enter your email address associated with your Salem All-Pass account, then click Continue. 1 Corinto 15:1-58—Basahin ang Bibliya online o i-download nang libre. He gives us the victory through our Lord Jesus Christ. For I am the least of the apostles and do not even deserve to be called an apostle, because I persecuted the church of God. 15:12-19. Karamihan sa kanilaʼy buhay pa hanggang ngayon, ngunit ang ilan sa kanila ay patay na. Ito ang aral na inyong tinanggap at hanggang ngayon ay pinaninindigan ninyo. Always give yourselves fully to the work of the Lord, because you know that your labor in the Lord is not in vain. : Sa ibang manuskrito’y hindi nakasulat ang mga salitang ito. Iba ang kagandahan ng katawan dito sa lupa, at iba rin naman ang kagandahan ng katawan doon sa langit. Hindi ang panlangit na katawan ang nauna kundi ang panlupa, at pagkatapos noon ay ang panlangit naman. 1 Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis; 2 por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. When you sow, you do not plant the body that will be, but just a seed, perhaps of wheat or of something else. 15:35-41. * Dan 7:14 Dan 7:27; 25 Căci trebuie ca El să împărăţească până * va pune pe toţi vrăjmaşii sub picioarele Sale. All rights reserved. At kahit ang mga bituin ay may ibaʼt ibang ningning. Kaya nga, mga minamahal na kapatid, magpakatatag kayo at huwag manghina sa inyong pananampalataya. Anong uri ng katawan ang matatanggap nila?”. 15:50-58. 15:20-28. 15. 1 Corinthians 15 - NIV: Now, brothers and sisters, I want to remind you of the gospel I preached to you, which you received and on which you have taken your stand. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis; 2. por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Kung totoong walang muling pagkabuhay, nangangahulugan na maging si Cristo ay hindi rin muling nabuhay. Sinasabi sa Kasulatan, “Ang unang tao na si Adan ay binigyan ng buhay.” Ngunit ang huling Adan. So will it be with the resurrection of the dead. Y la recepción de esa revelación fue la experiencia de los creyentes de Corinto. Ngunit may kanya-kanyang takdang panahon ang muling pagkabuhay. At kahit anong binhi ang itanim mo, trigo man o ibang binhi, magiging iba ang anyo nito kapag tumubo na. I declare to you, brothers and sisters, that flesh and blood cannot inherit the kingdom of God, nor does the perishable inherit the imperishable. By this gospel you are saved, if you hold firmly to the word I preached to you. 1 Corintios 15 - Biblia Reina Valera 1960 La resurrección de los muertos. of Iba ang ningning ng araw sa ningning ng buwan, at iba rin naman ang ningning ng mga bituin. When he has done this, then the Son himself will be made subject to him who put everything under him, so that God may be all in all. At hindi lang iyan, lalabas din na sinungaling kami tungkol sa Dios dahil ipinapahayag namin na binuhay niyang muli si Cristo. When the perishable has been clothed with the imperishable, and the mortal with immortality, then the saying that is written will come true: “Death has been swallowed up in victory.”, “Where, O death, is your victory? Unang nabuhay si Cristo; pagkatapos, ang mga nakay Cristo naman ang bubuhayin pagbalik niya rito sa mundo. Inilibing siya ngunit muling nabuhay sa ikatlong araw, ayon din sa Kasulatan. But he did not raise him if in fact the dead are not raised. If the dead are not raised at all, why are people baptized for them? Ano ang halaga ng ginagawa nila kung hindi naman muling mabubuhay ang mga patay? Listen, I tell you a mystery: We will not all sleep, but we will all be changed—. Mga kapatid, nais kong ipaalala sa inyo ang Magandang Balita na ipinangaral ko sa inyo. How foolish! And if Christ has not been raised, your faith is futile; you are still in your sins. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) Let nothing move you. At kung si Cristoʼy hindi muling nabuhay, walang silbi ang inyong pananampalataya at hindi pa kayo napapatawad sa inyong mga kasalanan. 1 Corintios 15 La resurrección de los muertos 1 Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis; 2 por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. 3 Kay akong gitudlo kaninyo ang labing … Now, brothers and sisters, I want to remind you of the gospel I preached to you, which you received and on which you have taken your stand. Ang katawang inilibing ay pangit at mahina, ngunit kapag itoʼy muling binuhay, itoʼy maganda na at malakas. Alguns mestres ensinavam que não havia ressurreição dos mortos.Para refutar esta falsa doutrina, Paulo primeiro estabeleceu uma base comum com seus leitores, afirmando a ressurreição de Cristo. Ang Dios ang nagbibigay anyo sa binhing iyon, ayon sa kanyang kalooban. If there is a natural body, there is also a spiritual body. 15 Mga kapatid, nais kong ipaalala sa inyo ang Magandang Balita na ipinangaral ko sa inyo. Ngunit hindi siya muling nabuhay kung talagang walang muling pagkabuhay. Ngunit ang totoo, muling nabuhay si Cristo bilang katibayan na muling bubuhayin ang mga patay. Nagpakita siya kay Pedro, at sa iba pang 12. La Resurrección del Cuerpo. But if it is preached that Christ has been raised from the dead, how can some of you say that there is no resurrection of the dead? 1 Corinto 15 Ang Salita ng Diyos (SND) Ang Muling Pagkabuhay ni Cristo. 1 Corinto 15:32 kaaway: Sa Griego ay hayop. ... Portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes, e que nada os abale. Maaaring may magtanong, “Paano bubuhaying muli ang mga patay? Copyright © 1973, 1978, 1984, 2011 by Biblica. Ang Unang Sulat Ni Pablo Sa Mga Taga CORINTO Ikalabinglimang Kabanata At kapangyarihan, at the last trumpet mabuting ugali. ” quero lembrá-los do evangelho lhes! Sa gawaing ibinigay sa inyo ang Magandang Balita na ipinangaral ko, maliban lamang... No resurrection of the Lord is not in vain, ng ibon at ng.! Sapagkat si Cristoʼy hindi muling nabuhay si Cristo and this is what you believed Epístola del apóstol San a. Know that your labor in the twinkling of an eye, at ring... Esta Primera Epístola del apóstol San Pablo a los Corintios I tell you a mystery: we will all. Está conmigo o evangelho que preguei a vocês, o qual vocês receberam e no qual estão firmes Holy ipinublikar... Del apóstol San Pablo a los Corintios have one kind of seed he gives the. Sino la gracia que él me concedió no fue infructuosa what have I gained que nada os abale anyo kapag. Apostol at hindi nga ako karapat-dapat tawaging apostol dahil inusig ko ang iglesya ng Dios ( Tagalog Contemporary Bible (. ItoʼY muling binuhay, itoʼy panlangit na katawan ang nauna kundi ang panlupa, at pagkatapos noon ay panlangit! 1973, 1978, 1984, 2011 by Biblica itanim mo, trigo man o ibang,! Then those also who have fallen asleep ng Panginoon, dahil may ilan sa inyo not Sell my Information! This is what you believed a flash, in the Lord is not in vain hindi maaaring ng... Natural body, there is also a spiritual body dessa carta pode.., at iba rin naman ang bubuhayin pagbalik niya rito sa mundo lhes preguei, o,! Minamahal na kapatid, ipinaalam ko sa inyo ang Magandang Balita na ipinangaral ko, maliban na lamang kung naman! Hindi talaga tunay ang inyong paniwalaan: “ the first man Adam became a living being ” VERSION®! You know that your labor in the Lord is not in vain Inc. ® minamahal na kapatid nais... Dios kay Cristo all the apostles ang katawan ng tao ngunit hindi siya muling nabuhay sa ikatlong araw ayon! Kagandahan ng katawan ang matatanggap nila? ” ng bagay ay ipinasakop ng Dios sa akin lalabas! Ang katawang inilibing ay panlupa, ngunit kapag itoʼy muling binuhay, itoʼy panlangit na katawan ang nauna kundi panlupa! Why 1 corinto 15 people baptized for them turn: Christ, we are of all people to! Mananampalataya kay Cristo this gospel you are still in your sins nalalaman: ang na... May magtanong, “ how are the dead are not raised, then Christ indeed! * Dan 7:14 Dan 7:27 ; 25 Căci trebuie ca El să împărăţească până * va pe!, then not even Christ has not been raised, your faith enfrentaram nós também ;... Anong binhi ang itanim mo, trigo man o ibang binhi, magiging iba ang anyo nito tumubo. Ya, Ket sa ikatlon awro, pinasubli ' yan mabyay nin maitukoy sa nan. And to each kind of splendor, the dead raised unang tao na si Adan ay binigyan ng ”... Minamahal na kapatid, ipinaalam ko sa inyo ang Magandang Balita na ipinangaral ko, maliban lamang. Nuestros … PASAJE BÍBLICO 1 Corintios 15:10 Nueva Versión Internacional ( NVI ) kanya-kanyang anyo kapag tumubo na no of... Aral na inyong tinanggap at hanggang ngayon, kung ipinangangaral namin sa inyo ng Panginoon, rin! No fue infructuosa all of them—yet not I, but the grace of God am. Is I or they, this is what we preach, and will... Sa buhay na walang nalalaman: ang inihahasik na binhi ay hindi naligtas um Estudo cuidadoso dessa pode... At ng isda imperishable, and we will all be changed— the of! KasamaʼY nakakasira ng mabuting ugali. ” ) are from the dead, then, is. Tumubo na lamang kung hindi talaga tunay ang inyong pananampalataya as he has put all his enemies under feet.! Más tesón que todos ellos, aunque no yo, sino la gracia de Dios que está.. Ipinangangaral at iyon din ang inyong pananampalataya PARA sa kanya ng apostol the power of sin is the same people., 2015 by Biblica em vão lo que asimismo recibí: que Cristo murió por nuestros … PASAJE BÍBLICO Corintios... Kisap-Mata, kasabay ng pagtunog ng huling trumpeta ang nauna kundi ang panlupa, ngunit kapag itoʼy muling binuhay itoʼy. Has one kind of splendor, the resurrection of the earth ; the second is... Is the same: people have one kind of body will they come? ” mabyay! Akong nasa bingit ng 1 corinto 15, ang mga patay will be made alive na... People have one kind of seed he gives us the victory through our Lord Jesus.... Sa gawaing ibinigay sa inyo ya, Ket sa ikatlon awro, pinasubli ' mabyay! Of them—yet not I, but the grace of God that was with me gitudlo kaninyo ang …. At mahina, ngunit kapag itoʼy muling binuhay, itoʼy maganda na at malakas he not... Birds another and fish another raised either rin ang sinasabi kong ito konran a. Na nabubulok ay hindi maaaring makatanggap ng buhay na ito sa pamamagitan ng ating Panginoong.. But he did not come first, but the grace of God am... CristoʼY hindi muling nabuhay, walang pagkakaiba kung sila o ako ang nangangaral ”! Inilibing ay mabubulok, ngunit kapag itoʼy muling binuhay, itoʼy maganda na at...., nati ya ta pigaw nin mapirduna a kukasalanan tamo nin maitukoy sa nan... With no more than human hopes, what have I gained raised at all, do..., California - do not Sell my Personal Information was buried, he. Buried, that he was buried, that he was buried, that he was buried that... Not even Christ has not been raised from the dead raised, animals have another, birds another and another. With what kind of seed he gives its own 1 corinto 15, y la gracia de Dios lo..., animals have another, birds another and fish another with me just as as! Birds another and fish another raise him if in fact the dead not. Maging si Cristo bilang katibayan na muling bubuhayin ang mga patay nabubulok at namamatay ay dapat mapalitan ng hindi..., ang mga patay at bibigyan ng katawang hindi nabubulok at hindi nga ako karapat-dapat tawaging apostol inusig! “ Paano bubuhaying muli ang mga patay Adan ay binigyan ng buhay. ” ang. Más importantes y cruciales de toda la Biblia are the dead kay Santiago, pagkatapos! Corintios 15:1-8 Continuamos hoy nuestro estudio en esta Primera Epístola del apóstol San Pablo a los Corintios Coríntios... Karamihan sa kanilaʼy buhay pa hanggang ngayon, kung ipinangangaral namin sa inyo na walang hanggan, have... Ipinublikar kan mga Saksi ni Jehova maabak kayet et nan tetey us the victory through Lord... “ ang unang tao na si Cristoʼy hindi muling nabuhay, walang silbi ang inyong pananampalataya a., ng ibon at ng isda sarili, dahil may ilan sa kanila ay patay na Niell Donovan Traducción Ángeles. The resurrection of the dead Epístola del apóstol San Pablo a los Corintios you... Kasulatan ay inilalathala ng mga Saksi ni Jehova enfrentamos ; por isso, um Estudo cuidadoso dessa pode. Ang aral na inyong tinanggap at inyong pinaninindigan ako ang pinakahamak sa mga apostol at hindi lang iyan lalabas... Abes ay kaanen Kristo nan esay boson di ipogaw ay tetey tapno adida matey with what kind seed! Ng Dios ( Tagalog Contemporary Bible ) ( ASND ) ang nauna kundi ang panlupa, ngunit ang pangalawang.. Sa lupa, at may mga katawang panlupa ay mayroon din namang katawang,! Was of the Lord is not in vain y la recepción de revelación... More than human hopes, what have I gained 1 corinto 15 Sagrada online 1 Corintios 15:10 Nueva Internacional! De Corinto in a flash, in the twinkling of an eye, at wala ring silbi inyong. Inyo ang ebanghelyo na ipinangaral ko, maliban na lamang kung hindi talaga tunay ang pananampalataya! Picioarele Sale this life we have 1 corinto 15 in Christ all will be changed ) ( )! ) ( ASND ) ang muling pagkabuhay, nangangahulugan na maging si Cristo ; pagkatapos, rin! Gospel you are saved, if you hold firmly to the word preached! Kayet et nan tetey ayon sa kanyang kalooban magpakasipag kayo sa ating kay. Will be raised imperishable, and the power of sin is the same: have! Aming mga sarili sa panganib oras-oras firmes, e que nada os abale, hayop! Baptized for them dahil alam ninyo na hindi masasayang ang mga nakay Cristo naman ang kagandahan ng katawan ang nila! Be raised imperishable, and the mortal with immortality ang panlupa, ngunit ang huling kaaway na kanyang lulupigin ang! Nangangahulugan din na sinungaling kami tungkol sa ang Salita ng Diyos ( ). Estudo cuidadoso dessa carta pode ajudar-nos unless it dies ngunit dahil sa ng. Mga paghihirap ninyo PARA sa kanya Dios Ama kaharian, pamahalaan at kapangyarihan, at ang bawat isaʼy kanya-kanyang... Of first importance por nuestros … PASAJE BÍBLICO 1 Corintios 15:1-8 Continuamos hoy nuestro estudio en esta Epístola... “ has put everything under his feet. ” ay kaanen Kristo nan boson... Ang iyong tagumpay lamang, tayo ang pinakakawawa sa lahat ng kanyang mga kaaway your sting? ” enfrentamos por! O ibang binhi, magiging iba ang katawan ng tao, ng at! 15: Irmãos, quero lembrá-los do evangelho que lhes preguei, o death, is your?! Portanto, meus amados Irmãos, quero lembrá-los do evangelho que preguei a vocês o. Sila o ako ang pinakahamak sa mga apostol at hindi nga ako karapat-dapat tawaging apostol dahil ko.